تبلیغات
زرد نویس های یک من - یه شبایی ...یه روزایی

زرد نویس های یک من

...Dreams are my reality

یه شبایی ...یه روزایی

با درد گذشت

یـه شـبـایـی داد زدیـم امـا جـز دلـمـون هـیـچ کـس صـدامـونـو نـشـنـیـد...


یـه شـبـایـی هـمـه چـی بـود الـا اونـی کـه بـایـد مـیـبـود...


یـه شـبـایـی هـوا عـجـیـب دونـفـره بـود اما هـمـون شـبـا مـا بـودیـمـو تـنـهـایـیمون..


یـه شـبـایـی روی مـاهو سـتـارهـا رو هـم کـم کـردیـم بـا دردامـون...


صـبـح شـد مـاهـو سـتـاره رفـتـن امـا مـا هـنـوز بـیـدار بـودیـم...


یـه روزایـی دلـمـونـو دادیـم یـه شـبـی شـکـسـتـه شـو پـسـمـون دادن...


یـه روزایـی خـاطـره سـاخـتـیـم یـه شـبـایـی رویــا....


یـه شـبـایـی بـیـاد خـاطـره هـامـون خـابـمـون بـرد تـا بـه امـیـد رویـاهـامـون بـیـدار شـیـم...


یـه شـبـایـی خـاطـرهـا بـود امـا نـه امـیـدی بـود نـه رویـایــی...


یـه شـبـایـی بـه یـادش بـالـشـت مـونـو بـغـل کـردیـم بـاهـاش حـرف زدیـم...


بـاهـاش رویـا سـاخـتـیـم..مـثـه دیـوونـه هـا..


یـه شـبـایـی هـم هـمـون بـالـشـت بـود کـه اشـکـامـونـو دیـد و پـاک کـرد و دم نـزد...


یـه روزایـی خـنـدیـدیـم امـا بـغـضـمـون گـرفـت ...


یـه شـبـایـی بـغـض کـردیـم امـا خـنـدیـدیـم...


یـه شـبایـی رو بـا یـه اهـنـگـهـای خـاص سـر کـردیـم...


هـی گـذاشـتـیـمـشـون رو تــکرار تـا صـبح فـقـط اونـو گـوش مـیـکـردیـم...


یـه روزایـی دلـمـونـو خـوش کـردیـم بـه مـعـجـزه...


شـایـد کـسـی دوبـاره بـیـادو هـمـه چـی بـشـه مـثـه روز اول امـا نـشـد کـه نـشـد...


یـه روزایـی حسـودیـمـون شـد بـه یـه کـسـایـی...


بـغـض کـردیـم...


یـه شـبـایـی نـداشـتـه هـامـون بـیـشـتـر از داشـتـه هـامـون بــود...


یـه روزایـی یـه چـیـزایـی دیـدیـم کـه از توو داغـونـمـون کـرد..


یـه شـبـایـی نـفـسـمـون بـرید از ایـن هـمـه بـغـض...


یـه شـبـایـی نـفـس کـم اوردیـم...امــا دووم اوردیــم... 


یـه روزایـی فـقـط زنـده بـودیـم ...زنـدگـی نـکـردیـم...


یـه شبـایـی زنـده هـم نـبـودیـم فـقـط بـودیـم...هـمیـن..


یـه روزایـی بـا یـه کـسـی کـل دنـیـا رو حـریـف بـودیـم 


یـه روزایـی هـم بـا کـل دنـیـا یـه نـفـر رو هـم حـریـف نـبـودیـم..


خـیـلـی هـا خـواسـتـن مـا رو بـسـازن امـا خـرابـمـون کـردن...


خـیـلـی هـا خـواسـتـن هـمـدردی کـنـن امـا شـدن خـوده درد واسـه مـا...


یـه روزی ...یـه شـبـی.. دلـمـونـو بـد شـکـسـتن...از هـمـه ی ایـن روزا و شـبـا هـم بـگـذرم امـا..


از دلـــــــــــــم نـمـیـگـذرم ...


+ نوشته شده در  یکشنبه 5 بهمن 1393ساعت 05:34 بعد از ظهر  توسط Anonymous   نظرات()